Examenskommissionerna

Anvisning om kvalitetskontroll av examensarrangemang, tillsynsbesök (pdf)

De fristående examina kan avläggas oberoende av hurdan utbildning examinanderna har från tidigare och hur de skaffat sig sin yrkeskunskap. Examenskommissionernas främsta uppgift är att övervaka och att leda ordnandet av fristående examina för vuxna och att utfärda examensbetyg. Kommissionerna tillsätts av utbildningsstyrelsen och är ett förtroendeorgan som representerar arbetsgivare, arbetstagare, lärare och självständiga yrkesutövare.

Mer information om de enskilda svensk-, finsk- och tvåspråkiga kommissionerna finns på våra finskspråkiga webbsidor: Tutkintotoimikunnat

Länkarna i vänstermenyn på den finska sidan leder till en sida med finskspråkig information om de enskilda kommissionerna. Du kan välja bransch i menyn till vänster och därefter examenskommission.

Sidorna ger information om kommissionens verksamhetsområde (alla kommissioner är riksomfattande), språket (de flesta är tvåspråkiga) och deras verksamhetsperiod. Länkarna nere på sidorna leder till ytterligare information om kommissionernas ansvarsområden (olika examina), deras kontaktuppgifter och möteskalendrar, samt aktuell information som gäller kommissionens arbete. Dessutom finns på de flesta sidor även kommissionernas egna blanketter och anvisningar för examensarrangörer.

Examenskommissionerna är lagstadgade förtroendeorgan som tillsätts av utbildningsstyrelsen för en period på högst tre år åt gången. Deras uppgift är att sköta de offentliga uppgifter som gäller fristående examina. Detta uppdrag stöds av lagarna om yrkesinriktad vuxenutbildning, medan kommissionernas övriga uppgifter, befogenheter och ansvar fastställs i bestämmelserna om behandling av förvaltningsärenden och förvaltningens offentlighet, vilka ingår främst i förvaltningslagen (434/2003) och i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

Examenskommissionernas uppgift är att:

  • ansvara för ordnandet och övervakandet av fristående examina och att leda verksamheten kring fristående examina
  • avtala om ordnandet av fristående examina med de utbildningsanordnare som beviljats tillstånd i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning och vid behov med andra föreningar eller stiftelser som har tillräcklig sakkunskap
  • bekräfta bedömningen av examensprestationerna och utfärda examensbetyg
  • besluta om rättelse av bedömningen av examensprestationerna
  • fungera som initiativtagare för att utveckla systemet med fristående examina

Utbildningsstyrelsen beslutar om vilka yrkesområden och verksamhetsregioner som hör till de olika examenskommissionerna. Varje kommission sköter ärenden som gäller 1–10 examensbenämningar. Kommissionerna är antingen tvåspråkiga, finskspråkiga eller svenskspråkiga. Vid behov kan kommissionen tillsättas så att ärenden också kan skötas på samiska.

På förslag av branschens främsta organisationer eller samfund utnämns högst nio branschexperter till kommissionsmedlemmar. Inga ersättare utses. Principen är att kommissionsmedlemmarna ska representera arbetsgivarna, arbetstagarna, lärarna och vid behov även självständiga yrkesutövare. Därtill kan det utnämnas permanenta sakkunniga, förutsatt att personerna har både tillräcklig branschkunskap och erfarenhet av frågor som hör till kommissionens uppgifter och möjligheten att effektivt delta i kommissionens arbete.

Majoriteten av kommissionens medlemmar ska vara representanter för arbetslivet, och det ska finnas lika många representanter för arbetsgivarna som för arbetstagarna. I tvåspråkiga kommissioner måste det finnas tillräckligt många representanter för båda språkgrupperna. Enligt lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986) ska vartdera könet representeras av minst 40 % av kommissionens medlemmar. Avvikelser från dessa bestämmelser får bara ske av särskilda orsaker. Det innebär att könsfördelningen ska beaktas redan i förslaget på examenskommissionens sammansättning.

Examenskommissionen väljer en ordförande, en vice ordförande och en sekreterare. På kommissionens begäran kan utbildningsstyrelsen också tillsätta en utomstående sekreterare.

Om en medlem av examenskommissionen avgår mitt i verksamhetsperioden ska han eller hon skriftligen anmäla detta till utbildningsstyrelsen och till organisationen eller samfundet han eller hon representerar. Utbildningsstyrelsen utnämner sedan en ny medlem för resten av mandatperioden.

 

Se även

  • Du kan söka efter fristående examina enligt namn eller studieområde. I sökresultaten hittar du de examensarrangörer som du kan kontakta för att avlägga examen.

sokexamen.fi