Tutkintojen tunnustaminen ja kansainvälinen vertailu

Tutkintojen tunnustamisella tarkoitetaan päätöstä siitä, millaisen kelpoisuuden toisessa maassa suoritettu tutkinto antaa työtä tai opiskelupaikkaa haettaessa. Tutkintojen tunnustamisesta vastaavat Suomessa eri tarkoituksissa eri tahot.

Opetushallitus

Alakohtaiset viranomaiset päättävät ammattipätevyydestä ulkomaisen tutkinnon perusteella toimivaltansa mukaisesti (-> pätevyys ammattiin ulkomailla suoritetun tutkinnon perusteella).

Työnantajat arvioivat ulkomaisen tutkinnon antamaa pätevyyttä päättäessään työntekijöidensä valinnasta, jos tehtävään ei lainsäädännön perusteella vaadita tiettyä tai tietyn tasoista koulutusta tai ammatinharjoittamisoikeutta.

Korkeakoulut ja oppilaitokset päättävät ulkomaisen tutkinnon antamasta jatko-opintokelpoisuudesta tai ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta Suomessa suoritettavaan tutkintoon. Opetushallitus neuvoo pyynnöstä korkeakouluja akateemiseen tunnustamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Opetushallituksella on tehtäviä, jotka liittyvät Suomessa suoritetun koulutuksen tai Suomessa hankitun ammattipätevyyden tunnustamiseen ulkomailla. Opetushallitus


Kaavio avautuu erilliselle välilehdelle napsauttamalla. Kaavio on sivun oikeassa laidassa myös ruotsin-, englannin- ja venäjänkielisenä.

Tutkintojen tunnustamisen asiakastyytyväisyyttä selvitettiin

Opetushallitus on selvittänyt tutkinnon tunnustamista hakeneiden kansalaisten tyytyväisyyttä saamaansa palveluun. Asiakkailta on pyydetty arvioita Opetushallituksen palvelun laadusta sekä kehittämistoiveita. Tavoitteena on ollut myös saada tietoa päätösten vaikuttavuudesta ja päätöksen merkityksestä hakijoille.


Selvityksen pohjana olevan kyselyn kohderyhmä poimittiin satunnaisotannalla Opetushallitukselta vuosina 2008 - 2015 tutkintojen tunnustamispäätöksen saaneista henkilöistä. Vastauksia saatiin yhteensä 340. Asiakastyytyväisyyttä selvitettiin erilaisten palveluprosessiin liittyvien väittämien avulla.


Asiakastyytyväisyyden voi yleisesti katsoa olevan hyvä. Eniten kiitettiin prosessin nopeutta, kommunikointia ja kysymyksiin vastaamista sekä prosessin, neuvonnan ja päätösten selkeyttä ja perusteellisuutta. Asiakkaiden parannusehdotuksista suurin ryhmä koski tutkintojen tunnustamisprosessin käytäntöjä.


Selvitys suomeksi, sisältää tiivistelmän englanniksi, ruotsiksi ja venäjäksi:


Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Opetushallituksessa - päätöksen saaneiden kokemuksia (pdf)

 

Yhteystiedot

  • puhelin (vaihde):
    +358 (0)29 533 1000

Usein kysyttyä tutkintojen tunnustamisesta

Esite ja kaavio tutkintojen tunnustamisesta

Esite

Kaavio