Maahanmuuttajien koulutus

Maahanmuuttajien koulutuksen tavoitteena on antaa Suomeen muuttaville valmiuksia toimia tasavertaisina jäseninä suomalaisessa yhteiskunnassa ja osallistua eriasteisiin koulutuksiin. Maahanmuuttajilla tarkoitetaan pakolaisia, siirtolaisia, paluumuuttajia ja muita ulkomaalaisia sekä eräissä yhteyksissä myös turvapaikanhakijoita.

Perusopetuksen jälkeen nuoret maahanmuuttajat voivat valmistautua jatko-opintoihin joko perusopetuksen lisäluokilla tai muissa valmentavissa ryhmissä. Perusopetuksen jälkeen on mahdollista jatkaa opiskelua lukiossa, kansanopistossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa. Maahanmuuttajat voivat osallistua myös erilaisiin yleissivistäviin opintoihin aikuisoppilaitoksissa.

Ennen ammatillista peruskoulutusta maahanmuuttaja voi osallistua valmistavaan koulutukseen. Valmistava koulutuksen laajuus on 20–40 opintoviikkoa, ja se kestää puolesta vuodesta yhteen vuoteen.

Valmistavan koulutuksen tavoitteena on parantaa opiskelijan kielitaitoa ja muita ammatillisissa opinnoissa tarvittavia valmiuksia ja elämänhallintaa. Valmistavassa koulutuksessa opiskellaan suomen tai ruotsin kieltä sekä matemaattisia ja yhteiskunnallisia aineita. Samalla tutustutaan eri ammatteihin ja ammatilliseen opiskeluun. Opiskelijoille tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.

Maahanmuuttajilla ja muiden kieli- ja kulttuuriryhmien edustajilla on samat ammattitaitovaatimukset näyttötutkinnoissa kuin muillakin näyttötutkinnon suorittajilla. Ammattitaitoa tulee arvioida niin, etteivät kielitaidon puutteellisuudet vaikuta suoritusta heikentävästi.

Jos tutkintokieli ei ole opiskelijan äidinkieli, on hänellä ennen tutkintotilaisuutta oltava sellainen kielitaito, että hän ymmärtää tutkintosuoritukseen liittyvät ohjeet ja määräykset selvästi esitettynä. Puutteellisen kielitaidon vuoksi tukimateriaalina arviointitilanteessa voidaan käyttää esim. kuvia, piirustuksia ja malleja. Tutkintotilaisuudessa voidaan antaa lisäaikaa tehtävien suunnitteluun ja mahdollisiin kirjallisiin osuuksiin.

Suurin osa maahanmuuttajista osallistuu näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen yhdessä valtaväestön kanssa. joillakin erityisaloilla tarvitaan erityisesti maahanmuuttajille suunnattua koulutusta, esimerkiksi lyhytkursseja tuote- ja raaka-ainetietoudesta, työturvallisuudesta tai ammattiterminologiasta.

Näyttötutkintoon valmistavaa koulutuksen sisältyy alasta riippuen Suomen yhteiskuntatietoutta, koulutusjärjestelmätietoutta, ammatillisia suomen tai ruotsin kielen opintoja, tietotekniikkaa läpäisyperiaatteella sekä ammattitaitoa laajentavia ja syventäviä opintoja.